Standaardienste:

STANDAARD DIENSTE:

Boekhouwerk (Pastel/Sage One data prossesering)

BTW (registrasie en indiening van opgawes)

Finansiële State (voorbereiding, samestelling en bestuurstate)

Inkomste belasting vir besighede en individue (registrasie, jaarlikse en voorlopige opgawes, teenkanting, appél en direktiewe)

Onafhanklike Oorsigte (soos benodig)

BB-BEE Verklarings

CIPC (nuwe besigheid registrasie, wysigings, omskeppings en indiening van jaarlikse opgawes)

Kommissaris van Ede

Bestorwe Boedels

COIDA (Ongevalle Kommissaris) (registrasie en jaarlikse opgawes)

ANDER DIENSTE:

In-huise Rekenmeester of Finansiële Bestuursdienste (een dag per week of maand)

Vol-Diens Salaris Funksie (“cloud based” – maandeliks, twee-weekliks of weekliks)

BCEA bystand

Disiplinêre Verhore / Herstrukturering Prosesse

Indiensnemings / Personeel Voorsiening / Agtergrond Navrae

Finansiële Advies, Beplanning en Bestuur

Boedel Beplanning

Trust Rekeninge

 

STANDARD SERVICES:

Bookkeeping (Pastel/Sage One data capturing)

VAT (registration and submission of returns)

Financial Statements (compilation, preparation, review, management accounts)

Income tax for Individuals and Business (registration, annual and provisional submissions, objections and appeals and directives)

Independent Reviews (as required)

BB-BEE Affidavits

CIPC (registration of new business, amendments, conversions and submission of annual returns)

Commissioner of Oaths

Execution of Deceased Estates

COIDA (Workmen’s Compensation) (registration and annual submissions)

Other services include:

On-Site Accountant or Financial Manager (a day per week or month)

Full Function Payroll (cloud based – monthly, bi-weekly or weekly)

Garnishee Management

BCEA guidance

Disciplinary / Retrenchment Process

Recruitment / Background Checks

Financial Advisory, Planning and Wealth Management
Estate Planning
Trust Accounting and Administration